สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

   
             มีชื่อย่อว่า สสอค. สมาคมได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  เมื่อวันที่ 14
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  ทะเบียนเลขที่ ลย 71301/4
   
  สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
             เลขที่ 199  หมู่ที่ 2  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130
   
  สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)
             เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  51000
   
  เครื่องหมายของสมาคม
             เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง 2 วง เป็นรูปดาว 5 ดวงและส่วนล่างเป็นชื่อ "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย" ภายในวงกลมเป็นรูปมือ 2 มือ อุ้มถุงเงินและมีความหมายดังนี้
           1.  มือ 2 มือ หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
           2.  ดาว 5 ดวง หมายถึง สมาชิกสมาคม 5 ภูมิภาค
           3.  วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เีดียวกัน
           4.  ถุงเงินสีทอง หมายถึง ฌาปนกิจช่วยเหลือสมาชิกสมาคม
   
  แนวคิดในการจัดตั้ง
             1.  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีเงินสงเคราะห์ศพเป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ครูไทย  ขณะเีดียวกันชุมนุม
                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก็เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก กรณีได้เป็น
                หลักประกันเงินกู้ เพื่อสวัสดิการเช่นเดียวกันกับเงินกู้ ชพค.
           2.  ลดอัตราเสี่ยงการปล่อยเงินกู้และสหกรณ์มีหลักประกันที่เป็นของตัวเอง  นอกจากสมาคมปัจจุบันที่ตั้งอยู่กับสหกรณ์แล้้ว
                และยังมีระดับประเทศอีก 1 สมาคม ที่รองรับกรณีเสียชีวิต
           3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวนน้อย  แต่ละแห่งมีสมาชิกไม่มากและเป็นกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  ควบคุมง่าย  อัตราการตาย
                ชัดเจน  หากร่วมกับวิชาชีพอื่นจะยุ่งยากต่อการควบคุม
   
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
             1.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร  
           2.  เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
           3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
           4.  เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
           สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัคร
           ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
   
  หลักฐานการสมัคร
             1.  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
           2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
           3.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
           4.  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
           5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
           6.  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน
                พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี 40 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมทั้งหมด 4,860 บาท
          (หลักฐานตามข้อ 1 - 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
   
  หน้าที่ของสมาชิก สสอค.
             1.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม
           2.  ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคม
                ให้ไปชำระเงิน
           3.  เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก
           4.  แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
           5.  แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
   
  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
             1.  ถึงแก่ความตาย
           2.  ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
           3.  ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
           4.  ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยทางสมาคมแจ้งเป็นหนังสือ แจ้งให้ไปชำระเงินไป 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ
                30 วัน ครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือสมาคมติดต่อไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้พ้นจาก
                สมาชิกภาพ การพ้นจากสมาชิกภาพข้อนี้ จะไม่ได้รับเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วคืน
                จากสมาคม แต่จะได้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่
                ความตายคืน
   
  หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
             1.  สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
           2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย (ประทับตรา "ตาย") อย่างละ 1 ชุด
           3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ 1 ชุด
           4.  สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
           5.  ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
          หลักฐานตามข้อ 1 - 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
   
  ประเด็นคำถาม ?
             เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินจำนวนเท่าใด
           ตอบ เท่ากับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ต้นเดือนที่สมาชิกเสียชีวิต คูณด้วย 2.19 บาทตามข้อบังคับ    ซึ่งดูได้
           จากประกาศของสมาคมเดือนนั้น ๆ   เช่น เดือนธันวาคม 2558 มีจำนวนสมาชิกคงเหลือต้นเดือน 275,869 คน
           คูณด้วย 2.19 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในเดือนนั้น 604,153.11 บาท (หลังหักค่าใช้จ่าย 4%
           แล้วผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน 579,986.98 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ) เป็นต้น
   
  :: ติดต่อสอบถาม::
                  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
                โทร. 053-511653 ต่อ 41
                โทรสาร. 053-511653 ต่อ 26
                www.lpntsc.com
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

จดหมายข่าว