ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาว

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 14:56 น.
 464
   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด รับการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะทำงานในการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาลดังนี้
1.นายปรีชา พิกุนทอง             ผอ.งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
2.ดร.วีระ สุขทอง                    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
3.นายทัศไนย ทรรทรานนท์   พนักงานบริหารจัดการหนี้ สำนักงาน ธกส. จังหวัดลำพูน
4.นางพวงทอง ปานอุทัย        นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน
5.นางพิชญาภร จันทิมา          ผอ.กลุ่มส่งเสริม 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
6.นางปรานอม มูลแก้ว           นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการแทน ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
7.นางอัจฉรา สุรินทร์              นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์