ข่าวใหม่

รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
 252

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  (สส.สท.) จึงได้ประกาศ รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) 
ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 และผู้สมัครตามกำหนดครั้งนี้ ให้มีผลบังคับในวันที่ 1 ธันวาคม  2564
สมัครได้ที่ “ศูนย์ประสานงาน สส.สท.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด”

คุณสมบัติ

1. สมาชิกประเภทสามัญ
    - เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
2. สมาชิกประเภทบุคคลในครอบครัว
    - เป็นคู่สมรสของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ หรือ
    - เป็นบุตร บุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ ที่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือ
     - เป็นบิดา มารดา ของสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
และ
- มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
- มีอายุระหว่าง 20 – 75 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2544  ถึงปี พ.ศ. 2489)

** ค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 12,150.00 บาท รายละเอียดตามประกาศ