ข่าวใหม่

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสาม)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10:55 น.
 216
   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid – 19) รอบสาม
   
อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564  ข้อ 52  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ชุดที่ 55  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่  20 เมษายน พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (covid – 19) รอบสาม ที่มีแนวโน้มลุกลามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต ต่อสภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา(covid – 19)  รอบสาม โดย ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด สามารถขอพักการชำระเงินต้นในสัญญาเงินกู้ประเภทสามัญได้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพักการชำระเงินต้น รายละเอียดตามประกาศแนบ