ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ชะลอการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น.
 289
     ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี 2557-2561 เนื่องจากสมาคมฯ มีสมาชิกเสียชีวิตมากกว่าอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในแต่ละปี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ประสานงานฯ ดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานฯ สสอค. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ในเบื้องต้นตามมติคณะกรรมการศูนย์ประสานงานฯ เห็นชอบให้ดำเนินการเรียกเก็บไปพร้อมกับเงินคงสภาพประจำปี 2565 (จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน) ทั้งนี้ทางศูนย์ประสานงานฯ เล็งเห็นถึงภาระของสมาชิกทุกท่าน จึงได้มีมติไม่เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี2557-2561 จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และให้สมาชิกดำเนินการชำระเป็นเงินสดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการจะจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งให้สมาชิกรับทราบผ่านช่องทางสื่อการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังศูนย์ประสานงานฯ สสอค. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 511652-3 หรือ 053-510442 ต่อ 41