ข่าวกิจกรรม

สฌ.ลพ. 3เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคม อายุไม่เกิน 75 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
 336
     ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทะเบียนเลขที่ 52007/004 คณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึง วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
     ข้อ 1 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
          (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
          (3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
          (4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
          (5) เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          (6) เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
          (7) เป็นบุคคลในครอบครัวได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) แล้วเท่านั้น
     ข้อ 2 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

          (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
          (3) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
          (4) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
          (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
          (6) ภาพถ่ายผู้สมัครสมาชิก
          (ถ่ายภาพ ณ วันที่มาสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด)