ข่าวกิจกรรม

ประกาศโครงการสหกรณ์ออมดีมีสุข

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 28 พ.ค. 2567 เวลา 17:11 น.
 367
          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”   ส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วนในขบวนการสหกรณ์ ได้แสดงความจงรักภักดี รวมพลัง ร่วมใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สหกรณ์ออมดี มีสุข”  
          โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 58  ครั้งที่ 6/2567  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการ “สหกรณ์ออมดี มีสุข” มีกำหนดระยะเวลารณรงค์การออมตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567  ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2567  และมีเงื่อนไขประกอบดังนี้
          การระดมหุ้น
      1. สมาชิกที่มีหุ้นไม่ถึง 4,000,000 บาท สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้เต็มวงเงิน
      2. ต้องไม่เป็นหุ้นที่สะสมรายเดือนหัก ณ ที่จ่าย
      3. ต้องไม่เป็นหุ้นที่ซื้อตามหลักเกณฑ์การกู้ของสหกรณ์
      4. ต้องไม่เป็นเงินฝากที่ถอนจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2567         
          การระดมเงินฝาก
      1. ฝากเงิน 7,200 บาท  ได้รับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติมูลค่า  72  บาท  ใน  100  รายแรก
      2. ฝากโดยไม่ถอนติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน 
      3.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2.45 บาทต่อปี
      4.  ต้องไม่เป็นเงินฝากที่ถอนจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567