ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 13:55 น.

โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่ "บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน"

ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 มี.ค. 2562 เวลา 15:48 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.ลี้(ใต้)

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 16:18 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย บำนาญเหนือ

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15:52 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.ป่าซาง

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15:46 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.บ้านโฮ่ง (อ.เวียงหนองล่อง และ บำนาญ อ.เวียงหนองล่อง)

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 15:18 น.

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562 หน่วย อ.ลี้ (อ.ลี้เหนือ)

โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16:09 น.

พิธีแสดงมุทิตาจิตสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ในวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:42 น.

ต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนจำกัด นำโดยนายสุรพล โพธาเจริญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น.

ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2561

ตามแผนงานโครงการสนับสนุน ช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยขน์ของชุมชนและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ...

อัลบั้มภาพ