ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 18:07 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:00 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

แจ้งการนำเงินรอตรวจสอบแจ้งให้สมาชิกทราบในเว็บไซต์สหกรณ์

ด้วย ฝ่ายการเงินและเงินฝาก ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:38 น.

ธกส. รักคุณ คุ้มครองอุบัติเหตุ

ธกส.รักคุณ กรมธรรม์ คุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร อายุ 5-70 ปีบริบูรณ์ รับชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาลวันละ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:40 น.

ชะลอการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:06 น.

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) สสอค./สส.ชสอ.สำหรับปีบัญชี 2565

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 12:51 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 17:16 น.

สสอค.แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 17:04 น.

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:24 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสี่)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

อัลบั้มภาพ