ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:48 น.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 54 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:40 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 55 ประจำปี 2564 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ปี 2564

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ธ.ค. 2563 เวลา 13:05 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดือนธันวาคม2563

ด้วยนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 10:44 น.

ทะเบียนรายชื่อผู้แทนสมาชิก ปี 2563

ทะเบียนรายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 19 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 13:25 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ย. 2563 เวลา 09:06 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดิอนพฤศจิกายน 2563

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 15:22 น.

แนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2564

แนะนำผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปี 2564 ซึ่งมีหน่วยสรรหาที่ต้องดำเนินการสรรหา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 11:31 น.

แจ้งสถานที่สรรหากรรมการ ปี 2564

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2564 ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรและทุนสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 และประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

อัลบั้มภาพ