ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 11:03 น.

ประกาศเรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2562

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 18:40 น.

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 10:00 น.

หลักสูตรข้อมูลไทยและขนมเบเกอรี่ โครงการอบรมอาชีพเสริม ปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำ โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 01 ก.ค. 2562 เวลา 09:00 น.

ประกาศการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนขอสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกพ.ศ. 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 น.

แจ้งการให้เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ

ตามที่สมาชิกได้ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ขอรับเงินช่วยเหลือจากเหตุประสบภัยธรรมชาติ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15:00 น.

ประกาศรายชื่อสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 มิ.ย. 2562 เวลา 16:15 น.

การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2559 คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 น.

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2562

เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 53 ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 11:38 น.

การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ด้วยสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนดำเนินการตามแผนบริหารงาน ประจำปี 2562 ...

อัลบั้มภาพ