ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 16:24 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสี่)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 17:20 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน และเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 16:33 น.

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนงานวิจัย

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 16:13 น.

ประกาศเงินกู้ปันผล ปี 2564

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 พ.ค. 2564 เวลา 15:50 น.

แจ้งจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะได้ดำเนินการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโสให้แก่สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 พ.ค. 2564 เวลา 16:14 น.

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” ประจำปี 2564 - 2565

ตามที่ท่านได้ทำประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 08:49 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 2564

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:47 น.

ประกาศให้กู้เงินเพื่อชำระค่าสมัคร สส.สท. รอบ 2

สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครสมาชิกอายุ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 10:55 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบสาม)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิก กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ 2 -  วันที่ 03 เม.ย. 2564 เวลา 09:00 น.

ประกาศ การกู้เงินเพื่อชำระค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ...

อัลบั้มภาพ