LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายธงชัย ชัยศรีมา
รองประธานฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการหน่วยบำนาญเหนือ
นายชุมพล ปันอิ่น
รองประธานฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอาชีวะ-เทศบาล-ก.ศ.น.
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานฝ่ายการเงินและประกันความเสี่ยง กรรมการหน่วยบำนาญกลาง
นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
รองประธานฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการหน่วยบำนาญใต้
นายสากล ฐานันตรานนท์
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการหน่วยอำเภอเมืองเหนือ
นายขุนหาญ นิตตา
กรรมการและเลขานุการ กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและประกันความเสี่ยง กรรมการหน่วยเอกชน
นายจำรัส มูลรัตน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายปฎิญาณ บุญมา
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอำเภอลี้
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง
นายอารี วงศ์พนัสสัก
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและประกันความเสี่ยง กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายสุรพล ศุกระศร
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการหน่วยอำเภอเมืองใต้
นางชนาพร ทองน้อย
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการหน่วยมัธยมใต้
นายแสวง ไชยชนะ
คณะทำงานบำนาญเหนือ
นายประหวิง แก้วพรหม
คณะทำงานอำเภอบ้านธิ
นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงาน อำเภอเวียงหนองล่อง
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
คณะทำงาน อำเภอลี้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.75
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.30
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.60
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ