ข่าวใหม่

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 น.
 1207
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกพ.ศ. 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดจำนวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2562 ดังนี้
     1.1 ให้ทุนแต่ระดับ จำนวน 8 ระดับ คือ
           1.1.1 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด

           1.1.2 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
           1.1.3 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
           1.1.4 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
           1.1.5 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           1.1.6 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวช. 3
           1.1.7 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ ปวส. 2
           1.1.8 บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
     1.2 จัดสรรเงินให้ตามโครงการของคณะกรรมการด าเนินการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท
ข้อ 2. คุณสมบัติของบุตรและสมาชิกที่จะได้รับทุนการศึกษามีดังนี้

     2.1 ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.2 ต้องกำลังเรียนอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา และปริญญาตรี ในวันที่รับทุน
     2.3 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนในสถานศึกษา โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองและประทับตราสถานศึกษา
ข้อ 3. การขอรับทุน

     3.1 ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรของตนเป็นผู้ยื่นใบสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     3.2 ต้องใช้แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยกรอกข้อความ ต่าง ๆ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
     3.3 การยื่นคำขอรับทุนการศึกษาของบุตร ให้ยื่นระหว่างวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

กำหนดให้ทุนการศึกษาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562