ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สมาคม (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิก

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:00 น.
 1405
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 31 มกราคม 2563
คุณสมบัติ
     1.ต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ
     2.มีอายุไม่เกิน 75 ปี บริบูรณ์
     3.มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันที่สมัคร ฯลฯ
หลักฐานการสมัคร
     1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้สมัคร
     2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
     3.ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 30 วัน
     4.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
     5.สำเนาเอกสารประกอบอืนๆ เช่น ใบเปลื่ยนชื่อ-สกุล
     6.สำเนาใบสำคัญการสมรส กรณีสมาชิกสมทบ
     7.ทะเบียนรับรองบุตร กรณี เป็นบุตรบุญธรรม
ยื่นใบสมัครได้ที่
     ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยคนเองที่สมาคมฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงานของ สฌอน.