ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สสอค. สส.ชสอ. ปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 16:09 น.
 909
          ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปี 2564 โดยจำแนกตามรอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทางศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ดังกล่าว จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ของสมาชิกทุกราย ในเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
          ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ จึงขอเรียกเก็บเงินจากสมาชิก โดยการหักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ในเดือนธันวาคม 2563 และหากเงินไม่พอหักให้สมาชิกติดต่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ เป็นเงินสดภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564