ข่าวใหม่

แจ้งทำการวันเสาร์เดิอนพฤศจิกายน 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ย. 2563 เวลา 09:06 น.
 62
     ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ปี 2563 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกติ นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2563 ไว้ดังนี้ เดือน พฤศจิกายน เปิดทำการวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ***วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เปิดทำการปกติ เนื่องจากตรงกับวันเงินเดือนออกของข้าราชการบำนาญ