ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.)

โดย ผู้ดูแลระบบ 2
 วันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 09:20 น.
 150
          ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด (สฌ.ลพ.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีสอบคัดเลือก ตามประกาศสมาคมฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบคัดเลือกผ่านเกณฑ์เรียงตามลำดับ  ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>