ข่าวใหม่

ประกาศให้กู้เงินเพื่อชำระค่าสมัคร สส.สท. รอบ 2

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 17:47 น.
 48
     สืบเนื่องจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครสมาชิกอายุ 20 – 70 ปี ในระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติให้สมาชิกสหกรณ์ฯ กู้เงินเพื่อชำระค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.) ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564