ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์(ล่วงหน้า) สสอค./สส.ชสอ.สำหรับปีบัญชี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:34 น.
 307
     ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพสมาชิกสำหรับปี 2565 โดยจำแนกตามรอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทางศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จะดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ของสมาชิกทุกราย ในเดือนธันวาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
     ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ จึงขอเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากสมาชิก โดยการหักเงินปันผล – เฉลี่ยคืนในเดือนธันวาคม 2564 และหากเงินไม่พอหักให้สมาชิกติดต่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ เป็นเงินสดภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 ต่อไป โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรอบการคุ้มครองได้ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด www.lpntsc.com หรือ สอบถามข้อมูลมายังศูนย์ประสานงาน สสอค. และสส.ชสอ. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 511653 ต่อ 41