ข่าวใหม่

แจ้งการนำเงินรอตรวจสอบแจ้งให้สมาชิกทราบในเว็บไซต์สหกรณ์

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 14:27 น.
 490
     ด้วย  ฝ่ายการเงินและเงินฝาก  ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาลำพูน  เลขที่บัญชี  511 – 1 – 00059 – 3  ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พบว่ามีเงินรอตรวจสอบที่สมาชิกสหกรณ์ฯ  ได้โอนเข้าบัญชีเพื่อทำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 – วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  มีรายละเอียดตรงกับฝ่ายบัญชี  รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

     ดังนั้น  ฝ่ายจัดการ ขออนุมัตินำเงินรอตรวจสอบ  จำนวน  114,479.29  บาท  แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ   ได้รับทราบผ่านทางเว็ปไซด์  เมื่อสมาชิกได้ตรวจสอบแล้ว  พบว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของสมาชิก  สมาชิกสามารถดำเนินการแจ้งสหกรณ์ฯ  เพื่อให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการนำเงินจำนวนดังกล่าวนำไปทำธุรกรรมการเงินตามที่สมาชิกแจ้งต่อไป เนื่องจากสหกรณ์ฯ ใกล้ปิดบัญชี ประจำปี  2564
 
     ติดต่อฝ่ายการเงิน 0-5351-1653 ต่อ 14