ข่าวใหม่

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2564

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:00 น.
 363
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปิดบัญชีของสหกรณ์ฯ ทันกำหนดการประชุมใหญ่ดังกล่าว  สหกรณ์ฯ ขอแจ้งการดำเนินการด้านการเงิน ดังนี้

     1. งดให้บริการเงินกู้ – เงินฝากระบบ ATM  ตั้งแต่เวลา  17.00 น.  ของวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
         ถึงเวลา  08.30 น.  ของวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
     2. หยุดทำการเพื่อปิดบัญชีและงดให้บริการการรับ – จ่ายเงินทุกประเภท ทุกระบบของสหกรณ์ฯ  
         ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน และวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
     3. เปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป