ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 10:50 น.
 412
           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ  คณะทำงาน  ผู้ตรวจสอบและ เจ้าหน้าที่   ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีกรรมการดำเนินการ  15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน หมุนเวียนเข้ามาทำหน้าที่ตามวาระ และมีเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าแตกต่างกันตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่แต่ละฝ่ายต้องรู้และเข้าใจในภารกิจ ขั้นตอนการทำงานของกันและกัน ซึ่งการศึกษาดูงานนับว่าเป็นแผนงานการพัฒนาบุคคลที่สำคัญ ที่ช่วยทำให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายมีมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนรวดเร็วยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและมวลสมาชิก ซึ่งได้เข้าศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562