ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ปี 2562 หลักสูตรการตกแต่งมัดผ้า

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ก.ค. 2562 เวลา 15:53 น.
 515
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ให้กับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ในหลักสูตรหลักสูตรการตกแต่งมัดผ้า วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อส่งเสริมสมาชิกให้นำความรู้ไปสร้างแนวทางให้เกิดรายได้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน