ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2567

หมวด ข้อบังคับ
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:55 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2567

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:52 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2567

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:51 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 14:51 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:21 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:21 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 เมื่อ 24 เมษายน 2567 เวลา 13:18 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:36 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:32 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:44 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:42 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:42 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:38 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:37 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:37 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:37 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:36 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:36 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:36 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:35 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:09 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:06 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:06 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:05 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 14:03 น.
 

คู่มือการใช้แอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์ลำพูน จำกัด

หมวด คู่มือ
โดย กัญญารัตน์ เกิดผล
 เมื่อ 09 ตุลาคม 2566 เวลา 14:04 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ 3

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14:35 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ 2566 (กู้ปนผล)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:26 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:00 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนวิจัย ปี 2566

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:55 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2566

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:54 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2566

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 09 มีนาคม 2566 เวลา 19:03 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2565

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 มีนาคม 2566 เวลา 18:33 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:49 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2565 เวลา 08:54 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2565 เวลา 08:53 น.
 สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:26 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:05 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:03 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10:22 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:59 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:53 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:53 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:39 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:38 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 เมษายน 2565 เวลา 10:36 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 เมษายน 2565 เวลา 17:05 น.
 ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ

หมวด แบบฟอร์มเงินรับฝาก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

หนังสือขอชะลอการชำระหนี้ ลดเงินต้น (มาตราการช่วยเหลือภาวะ โควิด -19) พ.ศ.2564 รอบสี่

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:50 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:49 น.
 

คำขอกู้ปันผล ปี พ.ศ. 2564

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:01 น.
 

แบบฟอร์มทุนสนับสนุนงานวิจัย 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:51 น.
 

แบบฟอร์มให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2564

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:49 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:52 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:51 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:50 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:45 น.
 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:12 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2563

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:12 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:11 น.
 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 15:10 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา 10:39 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2564 เวลา 10:38 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2564

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น.
 

คำขอกู้พิเศษการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 2564

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 มกราคม 2564 เวลา 09:16 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2563

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 มกราคม 2564 เวลา 15:25 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:20 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน แก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 (ปันผล)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:37 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:08 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:07 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:02 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:06 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:04 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:03 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:01 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:01 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:56 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:54 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15:00 น.
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการเงินกู้ เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญชำระเบี้ยประกัน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (ประเภท สมทบ)

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สสอค.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สสอค. (ประเภท สมทบ)

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:17 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:16 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:15 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:14 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:12 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:11 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:10 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:05 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:04 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:02 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:01 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 16:00 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2562

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น.
 

แบบฟอร์มใบขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปี 2562

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญชำระเบี้ยประกัน ปี2562

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น.
 

รายงานกิจการประจำปี 2561

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 น.
 


สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มีนาคม 2562 เวลา 10:34 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 น.
 

แบบฟอร์ม ใบสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562-2563

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:06 น.
 

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงค้ำประกัน

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:21 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:05 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2562

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พฤศจิกายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ตุลาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:48 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:30 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 กันยายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2561 เวลา 15:18 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 กันยายน 2561 เวลา 14:44 น.
 


ระเบียบว่าด้วย ผู้จัดการและรองผู้จัดการ พ.ศ.2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กันยายน 2561 เวลา 13:55 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 สิงหาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 15:16 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14:27 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 กรกฎาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:15 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:26 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิถุนายน2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:07 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:56 น.
 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามัญ

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 17:49 น.
 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมทบ

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31 น.
 

แบบฟอรม ใบสมัครโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2561

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:07 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.
 

แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:59 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสังคม (สวัสดิการ โสด หย่า หม้ายและสมรส ไม่มีบุตรหรือบุตรบุญธรรม)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:57 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน (เงินกู้พัฒนาวิชาชีพ)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:55 น.
 

แบบฟอร์มชะลอหนี้หุ้น เกษียณ ลาออก

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:55 น.
 

แบบฟอร์มการขอย้ายสังกัด

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มชะลอหนี้หุ้น (กรณีถึงแก่กรรม)

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:54 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเงินงวดชำระหนี้

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:53 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49 น.
 

แบบฟอร์มการลาออก

หมวด แบบฟอร์มสมาชิก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ พนักงานราชการ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:03 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้สามัญ เอกชน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:02 น.
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ ท้องถิ่น

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:02 น.
 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์ สฌ.ลพ.

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:00 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ ในหนี้ที่สมบูรณ์

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:56 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ตามโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:54 น.
 

แบบฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงการส่งชำระเงินแบบสหกรณ์เป็นส่งธนาคาร

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53 น.
 

แบบฟอร์มบันทึกขอสละสิทธิ์การกู้เงินสามัญ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:52 น.
 

แบบฟอร์มแบบสอบถามสิทธิการค้ำประกันเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มสินเชื่อ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินสวัสดิการสังคม และกองทุนชีวิตหมู่

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก สพส.

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:26 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินแก้ปัญหาวิกฤต

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 08:56 น.
 

หนังสือข้อตกลงเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา(โครงการพัฒนาวิชาชีพ)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (พ.ศ.2561)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:59 น.
 

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของบุตร (พ.ศ.2561)

หมวด แบบฟอร์มสวัสดิการ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:58 น.
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

หมวด แบบฟอร์มเงินรับฝาก
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ 2560

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้รับอนุญาตโรงเรียนเอกชน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่น

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินพิเศษ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:45 น.
 

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงินสำหรับเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:45 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉิน

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตร

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญกระแสรายวัน (ATM)

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ 90%

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาวิชาชีพ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
 

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายคำขอกู้เงินสามัญเป็นกรณีพิเศษ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:48 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ เพื่อชำระหนี้ตามคำสั่งศาลหรือกรณีประสบอุบัติเหตุ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พฤษภาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:46 น.
 


สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22 น.
 

ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุมฯ กรรมการ พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:45 น.
 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 - 2559 - 2560

หมวด ข้อบังคับ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:03 น.
 

ระเบียบว่าด้วย คณะทำงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ.2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส พ.ศ. 2564 ผ่านประชุมใหญ่ 19 ธันวาคม 2563

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:01 น.
 ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:59 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ประสานงานประจำหน่วยบริการ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:54 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:51 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:46 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:45 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้ การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุงรถสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:44 น.
 

ระเบียบว่าด้วย บัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:43 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การประนอมหนี้ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:37 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:36 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:35 น.
 ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:34 น.
 

 


ระเบียบว่าด้วย การทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 แก้่ไข 17 เมย 63

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 แก้ไข วันที่ 17 เมย 63

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:32 น.
 

ระเบียบว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:31 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การใช่ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563 แก้ไข 21 พฤศจิกายน 2563

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:29 น.
 

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส.) พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 


ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28 น.
 

ระเบียบว่าด้วย เงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:27 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่ พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:26 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:25 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2560

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:24 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2564 แก้่ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:23 น.
 

ระเบียบว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 

ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2564 แก้ไข 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:22 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เมษายน 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2561 เวลา 15:44 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 30 เมษายน 2561 เวลา 15:35 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15:45 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มีนาคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มีนาคม 2561 เวลา 15:44 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:43 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:33 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มกราคม 2561

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2561 เวลา 15:42 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 มกราคม 2561 เวลา 15:33 น.
 

รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2560

หมวด รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 15:42 น.
 

สถานภาพทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมวด สถานภาพทางการเงิน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 15:32 น.
 

แบบฟอร์ม คำขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินแก้ปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2560

หมวด แบบฟอร์มอื่น ๆ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 12:06 น.
 

แบบฟอร์มใบสมัคร สฌ.ลพ 2

หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 12:01 น.
 

แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ

หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 11:42 น.
 
ระเบียบว่าด้วย ค่าพาหนะฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564 วันที่ 23 มกราคม 2564

หมวด ระเบียบ
โดย ผู้ดูแลระบบ
 เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10:51 น.
 


ดาวน์โหลดมากที่สุด ในรอบ 7 วัน
3
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. (ประเภท สมทบ)
หมวด แบบฟอร์มสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)


5
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
หมวด แบบฟอร์มเงินให้กู้