ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์


                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  ใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด สินใช้”  เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2510  เลขทะเบียนที่  87/11283  ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด”  เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  
 
               โดยมีคณะผู้ขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน นำโดย นายจำนง  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นายปอ ขาวสะอาด  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นรองประธานกรรมการ และ นางสาวประไพ ธนะแก้ว เป็นเลขานุการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ขอข้าราชการครู มาช่วยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จนถึงปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  จึงได้มีการจัดตั้งงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานของสหกรณ์
 
               ในช่วงเริ่มแรกสหกรณ์มีสมาชิก  410  คน  ทุนจดทะเบียน  7,000  บาท  สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ได้ขอใช้อาคารของทางราชการเป็นสำนักงาน คือ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2530  นายเล็ก  รัตนสุรังศ์  ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้จัดซื้ออาคารสำนักงานของตนเองเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น  จำนวน 1 คูหา ตรงกันข้ามสำนักงานไปรษณีย์ลำพูน เมื่อกิจการของสหกรณ์เจริญเติบโตขึ้น สำนักงานดังกล่าว มีความคับแคบ   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยนายกุล  นิลแพทย์  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้รับอนุมัติซื้อที่ดินบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน  28.40 ตารางวา โดยใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร สำนักงาน เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น  และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2537  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้บริการแก่สมาชิกจนถึงปัจจุบัน   และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560  ให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนเนื้อที่ – ไร่ 2 งาน 93110 ตารางวา ในราคา  5,700,000 บาท รวมแล้วสหกรณ์ฯ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  2 ไร่  1 งาน  21510 ตารางวา
 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปัจจุบัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  มีสมาชิก 2 ประเภท  1. สมาชิกสามัญ มีจำนวน 5,717 คน  2. สมาชิกสมทบ มีจำนวน 1,205 คน  รวมมีสมาชิกจำนวน  6,922 คน  มีทุนดำเนินการ จำนวน  8,901,262,868.56 บาท  มีคณะกรรมการดำเนินการ  15 คน  ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ  15  คน   เจ้าหน้าที่สหกรณ์  20  คน  เจ้าหน้าที่สมาคม สฌ.ลพ. 1 คน   (ได้ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 )  และเป็นศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ.  มีเจ้าหน้าที่ สสอค. และ สส.ชสอ.  1 คน  มีพนักงานขับรถและบริการ 1 คน และมีการจ้างแม่บ้าน 1 คน   มีรถตู้ 2 คัน  มีรถจักรยานยนต์ 1 คัน  
 
 
4x4bet