1099 1278 1637 1859 1076 1998 1238 1768 1205 1242 1355 1816 1059 1531 1787 1384 1091 1362 1758 1012 1099 1076 1699 1886 1406 1656 1136 1839 1901 1161 1998 1573 1207 1818 1155 1800 1841 1592 1721 1443 1604 1887 1570 1936 1094 1157 1642 1181 1665 1814 1830 1075 1489 1211 1143 1336 1753 1488 1948 1792 1521 1134 1679 1010 1314 1165 1437 1816 1908 1136 1681 1799 1695 1756 1712 1684 1496 1394 1133 1520 1229 1593 1925 1593 1436 1884 1201 1550 1970 1539 1853 1914 1041 1525 1713 1623 1729 1610 1625 ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์


                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 103/1  ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน  ใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด สินใช้”  เมื่อวันที่ 27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2510  เลขทะเบียนที่  87/11283  ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด”  เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2511  
 
               โดยมีคณะผู้ขอจดทะเบียนตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน นำโดย นายจำนง  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นายปอ ขาวสะอาด  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นรองประธานกรรมการ และ นางสาวประไพ ธนะแก้ว เป็นเลขานุการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ขอข้าราชการครู มาช่วยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จนถึงปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา  จึงได้มีการจัดตั้งงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานของสหกรณ์
 
               ในช่วงเริ่มแรกสหกรณ์มีสมาชิก  410  คน  ทุนจดทะเบียน  7,000  บาท  สำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ได้ขอใช้อาคารของทางราชการเป็นสำนักงาน คือ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2530  นายเล็ก  รัตนสุรังศ์  ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้จัดซื้ออาคารสำนักงานของตนเองเป็นอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้น  จำนวน 1 คูหา ตรงกันข้ามสำนักงานไปรษณีย์ลำพูน เมื่อกิจการของสหกรณ์เจริญเติบโตขึ้น สำนักงานดังกล่าว มีความคับแคบ   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดยนายกุล  นิลแพทย์  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้รับอนุมัติซื้อที่ดินบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน  28.40 ตารางวา โดยใช้งบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร สำนักงาน เป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น  และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2537  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้บริการแก่สมาชิกจนถึงปัจจุบัน   และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560  ให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวนเนื้อที่ – ไร่ 2 งาน 93110 ตารางวา ในราคา  5,700,000 บาท รวมแล้วสหกรณ์ฯ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  2 ไร่  1 งาน  21510 ตารางวา
 
               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ปัจจุบัน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  มีสมาชิก 2 ประเภท  1. สมาชิกสามัญ มีจำนวน 5,717 คน  2. สมาชิกสมทบ มีจำนวน 1,205 คน  รวมมีสมาชิกจำนวน  6,922 คน  มีทุนดำเนินการ จำนวน  8,901,262,868.56 บาท  มีคณะกรรมการดำเนินการ  15 คน  ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ  15  คน   เจ้าหน้าที่สหกรณ์  20  คน  เจ้าหน้าที่สมาคม สฌ.ลพ. 1 คน   (ได้ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 )  และเป็นศูนย์ประสานงาน สสอค. และ สส.ชสอ.  มีเจ้าหน้าที่ สสอค. และ สส.ชสอ.  1 คน  มีพนักงานขับรถและบริการ 1 คน และมีการจ้างแม่บ้าน 1 คน   มีรถตู้ 2 คัน  มีรถจักรยานยนต์ 1 คัน