1040 1331 1664 1307 1248 1596 1830 1850 1068 1547 1826 1244 1276 1883 1015 1750 1977 1473 1062 1415 1588 1711 1945 1727 1747 1751 1639 1620 1062 1797 1656 1133 1627 1272 1386 2000 1699 1392 1270 1657 1392 1590 1402 1946 1712 1541 1289 1000 1280 1605 1960 1641 1314 1302 1151 1602 1365 1575 1401 1231 1262 1482 1447 1467 1754 1394 1676 1372 1068 1575 1632 1764 1368 1765 1858 1883 1768 1672 1846 1942 1211 1314 1371 1877 1359 1660 1628 1989 1761 1766 1748 1740 1012 1730 1551 1459 1007 1649 1458 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายแสวง ไชยชนะ
รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 1
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวศึกษา
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายคณิต สาระเวียง
ประธ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญมัธยม
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
ประธานอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยท้องถิ่น จ.ลำพูน
นายอารี วงศ์พนัสสัก
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายศรีวัย โญกาศ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายเจตนา เมืองมูล
เลขานุการคณะอนุกรรมการการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 2
นายประพันธ์ งามชื่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านธิอัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.45
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.70

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.00
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.30
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ