1600 1550 1984 1727 1881 1115 1293 1170 1321 1891 1287 1722 1351 1159 1650 1775 1471 1071 1528 1381 1534 1007 1075 1352 1852 1120 1411 1292 1941 1181 1481 1841 1281 1407 1710 1217 1285 1071 1403 1756 1668 1394 1719 1842 1137 1250 1980 1572 1002 1070 1768 1956 1513 1412 1451 1172 1044 1197 1252 1423 1061 1009 1763 1303 1560 1478 1661 1380 1460 1091 1961 1029 1829 1768 1265 1472 1863 1369 1062 1392 1045 1951 1303 1881 1123 1674 1235 1087 1931 1145 1046 1523 1098 1535 1563 1784 1797 1314 1064 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด

LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
รองประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายแสวง ไชยชนะ
รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 1
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวศึกษา
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยเอกชน
นายคณิต สาระเวียง
ประธ่านคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญมัธยม
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
ประธานอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยท้องถิ่น จ.ลำพูน
นายอารี วงศ์พนัสสัก
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายทวีศักดิ์ จอมอิ่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายศรีวัย โญกาศ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมเหนือ
นายเจตนา เมืองมูล
เลขานุการคณะอนุกรรมการการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญ อ.เมือง 2
นายประพันธ์ งามชื่น
เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วย อ.เวียงหนองล่อง อ.บ้านธิอัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.45
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.70

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.00
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.30
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ