สส.ชสอ.

สส.ชสอ.


 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
   
     มีชื่อย่อว่าสส.ชสอ. จดทะเบียนตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2554 ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/001
สถานที่ตั้งสำนักงาน
  เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์  ตำบลบางสีทอง  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130
สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน
  เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000                 
วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1.  เพื่อสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก
  2.  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
เครื่องหมายของสมาคม
เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง   2 วง ด้านบนมีชื่อ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ” และ ด้านล่างมีชื่อ “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย” ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ตรงกลางและมีความหมายดังนี้
สัญลักษณ์ ชสอ. หมายถึง สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เดียวกัน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ประเภทสามัญ
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิด
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505     เป็นต้นไป)
     1.2   เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     1.3   เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
     1.4   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
     1.5   เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
2. ประเภทสมทบ
     2.1   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีอายุไม่เกิน 56 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร (ต้องเป็นผู้ที่เกิด
       ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 เป็นต้นไป)
    2.2   เป็นคู่สมรสสมาชิก สส.ชสอ.
    2.3   เป็นบิดา มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญของสมาชิก สส.ชสอ.
    2.4   เป็นบุตร บุตรบุญธรรม ของสมาชิกประเภทสามัญของสมาชิก สส.ชสอ. (ที่บรรลุนิติภาวะ)
    2.5   มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร
 
สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว


หลักฐานการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
  4. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
  5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง  อายุไม่เกิน 30 วัน
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี  20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท       รวมทั้งหมด 4,840 บาท  (หลักฐานตามข้อ 1 – 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
     1. ถึงแก่ความตาย
     2. ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
     3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
     4. ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยทางสมาคมแจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้ชำระเงินไป 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 30 วัน ครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือสมาคมติดต่อไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกภาพ การพ้นจากสมาชิกภาพข้อนี้ จะไม่ได้รับเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วคืนจากสมาคม แต่จะได้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายคืน
 
สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
     1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม   
     2. ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับ  
        หนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน
     3. เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก
     4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการ  
         เปลี่ยนแปลง
     5.แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือ ผู้รับเงินสงเคราะห์

การชำระเงินสงเคราะห์
เมื่อมีสมาชิกของสมาคมถึงแก่กรรม สมาชิกทุกคนจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นค่าจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวผู้ตายรายละ 2.249 บาท  โดยจะหักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า หากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือจะคืนให้สมาชิกตอนสิ้นปี


หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
     1. สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย ( ประทับตรา “ตาย” ) อย่างละ 1 ชุด
     3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ 1 ชุด
     4. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
     5. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
หลักฐานตามข้อ 1 – 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  ทุกฉบับ
ประเด็นคำถาม
เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินจำนวนเท่าใด
ตอบ เท่ากับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ต้นเดือนที่สมาชิกเสียชีวิต คูณด้วย 2.249 บาท ตามข้อบังคับ ซึ่งดูได้จากประกาศของสมาคมเดือนนั้นๆ เช่น เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกคงเหลือต้นเดือน 266,806 คน คูณด้วย 2.249บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในเดือนนี้ 600,046 บาท (หลังหักค่าใช้จ่าย 4% แล้ว ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน 576,044.16 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ) เป็นต้น
 
 
ข้อมูลสมาชิกศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
                         จำนวนสมาชิกทั้งสิน             จำนวน 3,394 ราย
                        จำแนกเป็น                                           
                        1.สมาชิกสามัญ                  จำนวน  3,358 ราย
                        2.สมาชิกสมทบ คู่สมรส            จำนวน      31 ราย
                        3.สมาชิกสามัญ                  จำนวน        5 ราย   
 
 
      เจ้าหน้าที่สมาคม
นางสาวศิริพร  กัณฑาซาว  โทร. 053-511653 ต่อ 41