บริการสวัสดิการ

บริการสวัสดิการ


สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับ
           สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำมาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังนี้
               1.  สวัสดิการสังคม เป็นเงินตอบแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต และคู่สมรส ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่สหกรณ์ฯกำหนด
               2.  สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่ เป็นเงินตอบแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต และประสบอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่สหกรณ์ฯ กำหนด
               3.  สวัสดิการกองทุนบำเหน็จ เป็นเงินตอบแทนสมาชิกตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่สหกรณ์ฯ กำหนด
               4.  สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส.)
               5.  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่ศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา
               6.  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
               7.  ทุนสาธารณประโยชน์ ที่เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ และทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่สมาชิก  

กรณีสมาชิกเสียชีวิต ต้องยื่นเอกสารประกอบขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี้               

 

 

1.   สำเนาใบมรณะบัตร

5  ชุด

 

2.   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผู้ขอรับสวัสดิการ

5  ชุด

 

3.   สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เสียชีวิต และผู้ขอรับสวัสดิการ

5  ชุด

 

4.   สำเนาทะเบียนสมรส

5  ชุด

 

5.   ใบรับรองแพทย์ผู้รักษาตามแบบฟอร์มของบริษัทประกัน
      (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)

2  ชุด

 

6.   หนังสือรับรองการตายของผู้ใหญ่บ้าน (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน)
      โดยให้มีพยาน 2 คน พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัว และรับรอง
      สำเนาบัตรด้วยทั้ง 3 คน

2  ชุด

 

7.   สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)

2  ชุด

 

8.   สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)

2  ชุด

 

9.   หนังสือรับรองการตายที่โรงพยาบาลออกให้

2  ชุด

 

10. หนังสือขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบที่กำหนด

 

 

11. เอกสารอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์กำหนด

 

 

สรุปสวัสดิการที่สมาชิกควรได้รับสูงสุดเมื่อถึงแก่กรรม

สวัสดิการ

เงินสวัสดิการที่ได้รับสูงสุด (บาท)

 1. สวัสดิการสังคมสูงสุด

110,000

 2. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสูงสุด

200,000

 3. สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่สูงสุด

160,000

 4. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม

130,000

 5. สวัสดิการ ส.พ.ส. สูงสุด

100,000

 6. สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สฌ.ลพ.)

233,350

 7. สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 (สฌ.ลพ.2)

80,000

 8. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.)

600,000

 9. สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)

600,000

รวมจำนวน 

2,213,350

กรณีประสบอุับัติเหตุจะได้รับเพิ่มอีก

50,000

รวมจำนวน 

2,263,350

 

 

สวัสดิการสังคม

               -   เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทยื่นเรื่องขอรับเงิน ภายใน 90 วัน
               -   ได้รับค่าคารวะศพ และค่าพวงหรีด ไม่เกิน 1,000 บาท

             
 ตารางการจ่ายเงินสวัสดิการ

อายุการเป็นสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ (บาท)

น้อยกว่า 2 ปี

10,000

2 ปี ขึ้นไป ถึง 6 ปี

20,000

6 ปี ขึ้นไป ถึง 10 ปี

30,000

10 ปี ขึ้นไป ถึง 15 ปี

40,000

15 ปี ขึ้นไป ถึง 20 ปี

50,000

20 ปี ขึ้นไป ถึง 25 ปี

60,000

25 ปี ขึ้นไป ถึง 30 ปี

70,000

30 ปี ขึ้นไป ถึง 35 ปี

80,000

35 ปี ขึ้นไป ถึง 40 ปี

90,000

40 ปี ขึ้นไป

110,000

               -  คู่สมรสได้เศษหนึ่งส่วนสองของเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
               -  สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับค่าคาระศพ และค่าพวงหรีดไม่เกิน 1,000 บาท

               สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตร

               -  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
               -  ได้รับเงินสวัสดิการครั้งเดียว 2,000 บาท ตลอดชีพ ตามเงื่อนไขดังนี้
                   1.สมาชิกที่เป็นโสด ไม่มีบุตร หรือบุตรบุญธรรม
                   2.สมาชิกที่หย่า หรือ หม้าย ไม่มีบุตร หรือบุตรบุญธรรม 
                   3.สมาชิกที่สมรสแล้ว ไม่มีบุตร หรือบุตรบุญธรรม 

สวัสดิการกองทุนชีวิตหมู่

               เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วันนับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม

 

อายุการเป็นสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ

เอกสารยื่นขอรับเงิน

ไม่ถึง 2 ปี (นับตั้งแต่ชำระค่าหุ้นครั้งแรก)

10,000

 1.  หนังสือขอรับเงินช่วยเหลือตามแบบ
     ที่สหกรณ์กำหนด
 2.  มรณบัตรของสมาชิกพร้อมสำเนา
 3.  ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส) พร้อมทั้งสำเนา
 4.  ทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งสำเนา
 5.  ใบแจ้งความ (กรณีประสบอุบัติเหตุ)
 6.  ใบรับรองแพทย์ (กรณีประสบอุบัติเหตุ)

6 ปี ขึ้นไป ถึง 6 ปี

20,000

6 ปี ขึ้นไป ถึง 10 ปี

30,000

10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี

40,000

15ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี

60,000

20 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี

80,000

25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี

100,000

30 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี

120,000

35 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี

140,000

40 ปี ขึ้นไป

160,000

               
               กรณีสมาชิกสมัครใหม่จะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว 
               กรณีสมาชิกที่ถึงแก่กรรมโดยประสบอุบัติเหตุ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนชีวิตหมู่เพิ่มอีก 50,000.-บาท 
               กรณีสมาชิกของสหกรณ์ที่ประสบอุบัติเหตุจนพิการ มิสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุน
               ชีวิตหมู่ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

เงินสวัสดิการที่ได้รับ (บาท)

(1) ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

50,000

(2) สูญเสียสายตา 2 ข้าง หรือมือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง

30,000

(3) สูญเสียตา หรือมือ หรือเท้า อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป

30,000

(4) สูญเสียสายตา 1 ข้าง หรือมือ 1 ข้าง หรือเท้า 1 ข้าง

15,000

(5) สูญเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากข้อ(1) ถึงข้อ(4) แล้ว ให้ได้รับเงินช่วยเหลือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ไม่เกิน 10,000


สวัสดิการกองทุนบำเหน็จสมาชิก
               สหกรณ์ แบ่งจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จสมาชิกดังนี้
               
                              -  จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุตัว

อายุสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ 

60 ปี ขึ้นไป

500


                              -  จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์

อายุการเป็นสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ

25 ปี ถึง 35 ปี

500

36 ปีี ถึง 45 ปี

800

46 ปี ขึ้นไป

1,800

หมายเหตุ : การนับอายุ สหกรณ์ฯ จะนับตามปี พ.ศ. 
                 ตัวอย่าง เช่น ปี 2551 นับอายุสมาชิกที่อายุ 65 ปี คือ สมาชิกที่เกิดปี พ.ศ. 2486 และ ปี 2551 นับอายุการเป็นสมาชิก
                 สหกรณ์ฯ ตั้งแต่  25 ปี คือ สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2526

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (ส.พ.ส)
               -   ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
               -   การนับอายุสมาชิก ให้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
               -   เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมลง ทายาทต้องยื่นเรื่องภายใน 90 วัน
               กรณีที่เป็นสมาชิก ส.พ.ส. อยู่ก่อนนับถึง 21 ตุลาคม 2554 มีสิทธิ์ได้รับเงิน เมื่อถึงแก่กรรมรายละไม่น้อยกว่า 90,000 บาท
               สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2554  เป็นต้นไป   มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ ดังต่อไปนี้

อายุการเป็นสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ (บาท)

ไม่ถึง 2ปี

5,000

2 ปีขึ้นไป ถึง 6 ปี

10,000

6 ปีขึ้นไป ถึง 10 ปี

15,000

10 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี

20,000

15 ปีขึ้นไป ถึง 20 ปี

25,000

20 ปีขึ้นไป ถึง 25 ปี

30,000

25 ปีขึ้นไป ถึง 30 ปี

35,000

30 ปีขึ้นไป ถึง 35 ปี

40,000

35 ปีขึ้นไป ถึง 40 ปี

45,000

40 ปีขึ้นไป

50,000


สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม
               -   เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ทายาทยื่นเรื่องขอรับเงิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม
                   หากพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการรับเงินสวัสดิการดังกล่าว


ตารางการจ่ายเงินสวัสดิการ

อายุการเป็นสมาชิก

เงินสวัสดิการที่ได้รับ (บาท)

ไม่ถึง 2 ปี (นับตั้งแต่ชำระค่าหุ้นครั้งแรก)

10,000

2 ปี ขึ้นไป ถึง 6 ปี

30,000

6 ปี ขึ้นไป ถึง 10 ปี

50,000

10 ปี ขึ้นไป ถึง 15 ปี

60,000

15 ปี ขึ้นไป ถึง 20 ปี

70,000

20 ปี ขึ้นไป ถึง 25 ปี

80,000

25 ปี ขึ้นไป ถึง 30 ปี

90,000

30 ปี ขึ้นไป ถึง 35 ปี

100,000

35 ปี ขึ้นไป ถึง 40 ปี

110,000

40 ปี ขึ้นไป

130,000