LPNTSC

ข่าวกิจกรรม


คณะกรรมการ

นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายไตรรงค์ บุตรนุชิต
รองประธานกรรมการฝ่ายระเบียบและวิชาการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอบ้านโฮ่ง
นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ
รองประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาและขยายกิจการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอทุ่งหัวช้าง, อำเภอบ้านธิ และอำเภอเ
นายขุนหาญ นิตตา
รองประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ กรรมการหน่วยมัธยมเหนือ
นางชนาพร ทองน้อย
รองประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอป่าซาง
นายปริญญา สุวรรณชีพ
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญอำเภอเมือง 2
นายอารี วงศ์พนัสสัก
กรรมการและเลขานุการ กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอแม่ทา
นายณัฐจักร์ รชตะไพโรจน์
กรรมการหน่วยเอกชน
ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ทำกล้า
กรรมการดำเนินการหน่วยอาชีวศึกษา และ กศน.
นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์
กรรมการดำเนินการหน่วยมัธยมใต้
นายแสวง ไชยชนะ
กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญอำเภอเมือง 1
นายณัฐวุฒิ หลวงธิจา
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอลี้
นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง
กรรมการดำเนินการหน่วยอำเภอเมือง
นางกรรณิการ์ มาบุญมี
กรรมการดำเนินการหน่วยท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
นายคณิต สาระเวียง
กรรมการดำเนินการหน่วยบำนาญมัธยม
นายวรพงษ์ สุพรหมมา
คณะทำงานประจำหน่วยบำนาญอำเภอเมือง 1
นายปกรณ์ชัย มะโนสมุทร
คณะทำงานประจำหน่วยอำเภอป่าซาง
นายประหวิง แก้วพรหม
คณะทำงานประจำหน่วยอำเภอบ้านธิ
นายประพันธ์ งามชื่น
คณะทำงานประจำหน่วยอำเภอเวียงหนองล่อง
นายสุพจน์ แสนหาญ
คณะทำงานประจำหน่วยอำเภอลี้อัตราดอกเบี้ย


อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินฝากออมทรัพย์
  2.45
 • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  2.70

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้สามัญโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
  5.00
 • เงินกู้ (สามัญ,ฉุกเฉิน,พิเศษ,รวมหนี้)
  5.30
ติดต่อ โทร 0-5351-1653
ดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ
แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน
สหกรณ์อื่นๆ