สสอค.

สสอค.


 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
   
             มีชื่อย่อว่าสสอค. สมาคมได้จดทะเบียนตามความ ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ทะเบียนเลขที่  ลย 71301/4
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130
สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน
เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000                  
เครื่องหมายของสมาคม
เป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมทั้ง 2 วง เป็นรูปดาว 5 ดวง และส่วนล่างเป็นชื่อ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย” ภายในวงกลมเป็นรูปมือ 2 มือ อุ้มถุงเงินและ    มีความหมายดังนี้
 1. มือ 2 มือ หมายถึง การประสานความร่วมมือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
 1. ดาว 5 ดวง หมายถึง สมาชิกสมาคม 5 ภูมิภาค
 2. วงกลม หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เดียวกัน
 3. ถุงเงินสีทอง หมายถึง เงินฌาปนกิจช่วยเหลือสมาชิกสมาคม
แนวคิดในการจัดตั้ง
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีเงินสงเคราะห์ศพเป็นหลักประกันเงินกู้ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย ขณะเดียวกันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก็เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก กรณีได้เป็นหลักประกันเงินกู้เพื่อสวัสดิการเช่นเดียวกับเงินกู้ ชพค.
2.  ลดอัตราเสี่ยงการปล่อยเงินกู้และสหกรณ์มีหลักประกันที่เป็นของตัวเอง นอกจากสมาคมปัจจุบันที่ตั้งอยู่กับสหกรณ์แล้วและยังมีระดับประเทศอีก 1 สมาคม ที่รองรับกรณีเสียชีวิต
3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจำนวนน้อย แต่ละแห่งมีสมาชิกไม่มากและเป็นกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน ควบคุมง่าย อัตราการตายชัดเจน หากร่วมกับวิชาชีพอื่นจะยุ่งยากต่อการควบคุม


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สมาชิกสามัญ และ สมทบ (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ) อายุไม่เกิน 50 ปี (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า+ค่าสมัคร+ค่าบำรุง = 4,860 บาท)
 2. สมาชิกสมทบ ประเภทกลุ่มสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ อายุไม่เกิน 50 ปี  (ต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร)(เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า + ค่าสมัคร + ค่าบำรุง = 4,860 บาท)
 3. สมาชิกสามัญ กรณีสหกรณ์กำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกทุกรายที่ขอกู้เงินต้องเป็น หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก สสอค.  อายุไม่เกิน 60 ปี (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า + ค่าสมัคร + ค่าบำรุง = 4,860 บาท)
 4. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ (คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ) กรณีพิเศษ อายุ 51 ถึง    60 ปี (เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า + ค่าสมัคร + ค่าบำรุง + เงินบริจาค = 4,860 บาท +………..…)
บัญชีอัตราเงินบริจาค ตามชั้นอายุ
ลำดับ ชั้นอายุ อัตรา/ชั้นอายุ เงินบริจาค เงินสงเคราะห์ ค่าสมัคร ค่าบำรุง รวมเป็นเงิน
1 51 200 10,200 4,800 20 40 15,060
2 52 200 10,400 4,800 20 40 15,260
3 53 200 10,600 4,800 20 40 15,460
4 54 200 10,800 4,800 20 40 15,660
5 55 200 11,000 4,800 20 40 15,860
6 56 200 11,200 4,800 20 40 16,060
7 57 200 11,400 4,800 20 40 16,260
8 58 200 11,600 4,800 20 40 16,460
9 59 200 11,800 4,800 20 40 16,660
10 60 200 12,000 4,800 20 40 16,860
 
            สถานภาพการเป็นสมาชิกจะสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของสมาคมมีมติให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อบังคับแล้ว
หลักฐานการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 4. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
 6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง  อายุไม่เกิน 30 วัน
 
พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี 40 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมทั้งหมด 4,860 บาท (+เงินบริจาคกรณีพิเศษ) (หลักฐานตามข้อ 1 – 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ถึงแก่ความตาย
 2. ลาออก เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนด และมีผลตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออก
 3. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก
 4. ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์ โดยทางสมาคมแจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้ชำระเงินไป 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 30 วัน ครั้งสุดท้ายเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับ หรือสมาคมติดต่อไม่ได้ และคณะกรรมการพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกภาพ การพ้นจากสมาชิกภาพข้อนี้ จะไม่ได้รับเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุงและเงินสงเคราะห์ที่ได้ชำระแล้วคืนจากสมาคม แต่จะได้รับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตายคืน
สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
 1. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของสมาคม   
 2. ชำระเงินสงเคราะห์ให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการตายของสมาชิกหรือได้รับหนังสือแจ้งจากสมาคมให้ไปชำระเงิน
 3. เก็บรักษาบัตรประจำตัวสมาชิก
 4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ต่อสมาคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 5. แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือตามแบบที่สมาคมกำหนดที่จะเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้จัดการศพหรือผู้รับเงินสงเคราะห์
หลักฐานการขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนาใบมรณะบัตร 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย ( ประทับตรา “ตาย” ) อย่างละ 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ อย่างละ 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
 5. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
หลักฐานตามข้อ 1 – 5 ต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง   ทุกฉบับ

ข้อมูลสมาชิกศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลำพูนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 4,605 ราย จำแนกเป็น
    1.สมาชิกสามัญ            จำนวน  4,334ราย
    2.สมาชิกสมทบ            จำนวน    271 ราย
ประกอบด้วย
    ก. สมทบ คู่สมรส          จำนวน     166 ราย
   ข.สมทบ บุตร              จำนวน      35 ราย
   ค.สมทบ สหกรณ์          จำนวน      48 ราย
   ง.สมทบ บิดา-มารดา       จำนวน      22 ราย

ประเด็นคำถาม
เงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้กับสมาชิกเสียชีวิตเป็นเงินจำนวนเท่าใด
ตอบ เท่ากับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ต้นเดือนที่สมาชิกเสียชีวิต คูณด้วย 2.35 บาทตามข้อบังคับ ซึ่งดูได้จากประกาศของสมาคมเดือนนั้นๆ เช่น เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกคงเหลือต้นเดือน 273,620 คน คูณด้วย 2.18 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตในเดือนนี้ 601,964 บาท (หลังหักค่าใช้จ่าย 4% แล้วผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงิน 577,885.44 บาท รวมกับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ) เป็นต้น