บริการสมาชิก

บริการสมาชิก


การสมัครเข้าเป็นสมาิชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
 
สมาชิก สหกรณ์นี้ คือ (ข้อบังคับ ข้อ 31.)
 
      1.  ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู้มีชื่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
      2.  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
      3.  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ
 
คุณสมบัติของสมาชิก (ข้อบังคับ ข้อ 32.)
 
      1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
      2.  เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
      3.  ก.  เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ หรือเป็นพนักงานราชการของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัดลำพูน หรือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเทีียวและกีฬา สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นี้ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หรือ
           ข.  เป็นพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ซึ่งทำงานประจำในกองการศึกษา หรือส่วนการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน หรือ
           ค.  เป็นสมาชิกคุรุสภาซึ่งทำงานประจำโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำพูน หรือ
           ง.  สมาชิกสหกรณ์ที่โอนไปสังกัดหน่วยงานใหม่ที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานนั้นแต่ไม่สามารถรับโอนสมาชิกของสหกรณ์ได้ หรือ ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในหน่วยงานนั้น หรือ
           จ.  เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อยู่ก่อนข้อบังคับนี้ประกาศใช้
      4.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
      5.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 
การเข้าเป็นสมาชิก (ข้อบังคับ ข้อ 33.)
 
      ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ข้อบังคับ ข้อ 34.)
 
      ผู้เ้ข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้จะเรียกคืนไม่ได้
 
การขาดสมาชิกภาพ (ข้อบังคับ ข้อ 45.)
 
      1.  ตาย
      2.  ลาออกจากสหกรณ์
      3.  วิกลจริต
      4.  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
      5.  ถูกให้ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32.(3) โดยมีความผิด
      6.  ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 
การลาออกจากสหกรณ์ (ข้อบังคับ ข้อ 46.)
 
      สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้โดยเสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
      คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้วแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
 
การให้ออกจากสหกรณ์ (ข้อบังคับ ข้อ 47.)
 
      1.  ไม่ลงลายมือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อบังคับ ข้อ 35.
      2.  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
      3.  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
      4.  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สำหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
      5.  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
      6.  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
      7.  จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประพฤติประการใด ๆ
 
การถือหุ้น (ระเบียบว่าด้วยหุ้น หมวด 2 ข้อ 5.2)
 
      สมาชิกจะต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกติดต่อกันในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของเงินได้รายเดือนของตน โดยคิดจำนวนเต็มสิบ
 
การชำระค่าหุ้น (ระเบียบว่าด้วยหุ้น หมวด 3 ข้อ 6 , 7 , 8 ,9 )
 
      สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตามข้อ 5. 2 ให้ชำระเต็มมูลค่าหุ้น โดยวิธีหักเงินได้รายเดือนของสมาชิก ณ ที่จ่าย 
      ถ้าสมาชิกมีเหตุอันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5.2 ได้ในเดือนใดและประสงค์จะของดส่งเงินค่าหุ้นต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการทราบล่วงหน้าภายในวันที่ 10 ของเดือน
      สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน 120 งวด หรือเป็นจำนวน 300,000 บาท ขึ้นไปจะลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนลงเหลือจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 5.2
 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก (ข้อบังคับ ข้อ 35. (2) และ (3))
 
     สมาชิกสิทธิ ดังนี้ 
      1.  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน 
      2.  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
      3.  เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
      4.  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
      5.  สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
      สมาชิกมีิหน้าที่ดังนี้ 
      1.  ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
      2.  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
      3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพิ่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
      4.  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
      5.  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง