วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  เป็นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์   
 
พันธกิจ (Mission)
 
            1.  พัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคงทางการเงิน    
            2.  พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
            3.  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
            4.  พัฒนากระบวนการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
            5.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
            6.  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรทั้งในระบบสหกรณ์และองค์กรทางสังคม

 
เป้าประสงค์
 
           1.  ส่งเสริมการออมของสมาิชิกให้มากขึ้นทั้งในรูปแบบการระดมหุ้น  เงินฝาก  และอื่น ๆ
           2.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกให้มากขึ้นและทั่วถึง
           3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  และวิชาชีพแก่สมาชิกในรูปแบบที่เหมาะสม
           4.  พัฒนาระบบประกันสินเชื่อ  เพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์
           5.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสหกรณ์คุณภาพ 

 
กลยุทธ์
 
           1.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
           2.  ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง
           3.  ให้บริการแก่สมาชิกอย่างกัลยาณมิตร
           4.  จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่สมาชิก
           5.  พัฒนาระบบข้อมูล  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการประชาสัมพันธ์ 
Ajmbet