ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 17:37 น.

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย สมาชิก ปี 2565

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 09:17 น.

ประกาศสิ้นสุดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ covid – 19

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก บุคลากรทางการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 17:58 น.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

แจ้งทำการวันเสาร์เดือนพฤษภาคม 2565

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.

ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 65

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ. 2565

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 12:13 น.

แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทั้ง 3 สมาคม (สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 15:57 น.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 15:00 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบห้า)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 18:07 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

อัลบั้มภาพ