ข่าวใหม่

โดย ดุษณี ยศทองคำ -  วันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 09:30 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ ปี66 ดอกเบี้ย 4.5%

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน หลังจากได้ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนวิจัย ปี 2566

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2566 เวลา 17:44 น.

ประกาศการให้เงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 66

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

การรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน ส.พ.ส.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.ค. 2566 เวลา 18:18 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ.2565

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.ค. 2566 เวลา 18:15 น.

ประกาศสิ้นสุดเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ค. 2566 เวลา 18:37 น.

แจ้งชี้แจงข่าวลือสหกรณ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกๆ ท่าน ตามที่ได้มีข่าวลือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:57 น.

การหักเงินนำส่งสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้-หุ้นจากสมาชิก ดังนี้ 1. สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน ปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประกาศแจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ในเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:35 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 66

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ...

อัลบั้มภาพ