ข่าวใหม่

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 14:28 น.

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ฯ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้กำหนดการกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 17:20 น.

ประกาศการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2567

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2567 ข้อ 66 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 16:49 น.

ประกาศการจ่ายเงินสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2567

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกอาวุโส พ.ศ.2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 13:13 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 67

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2566 คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 17 เม.ย. 2567 เวลา 13:21 น.

ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 28 ธ.ค. 2566 เวลา 13:35 น.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนวิจัย ปี 2566

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2566 เวลา 17:44 น.

ประกาศการให้เงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 66

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

การรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน ส.พ.ส.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.ค. 2566 เวลา 18:18 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ.2565

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

อัลบั้มภาพ