ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 17:11 น.

แจ้งวันทำการวันเสาร์เดือนมกราคม 2566

ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:18 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:17 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 08:27 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ สิ้นปี ปี 2565

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศวันหยุดประจำปี 2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 11 ต.ค. 2565 เวลา 16:53 น.

สฌ.ลพ. แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(เพิ่มเติม) ปี 2565

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 14:04 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 17:01 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ ปี 65

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 16:49 น.

โครงการเพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ (รถไฟฟ้า)

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 17:37 น.

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย สมาชิก ปี 2565

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ. 2...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ก.ค. 2565 เวลา 09:17 น.

ประกาศสิ้นสุดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ covid – 19

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิก บุคลากรทางการศึกษา ...

อัลบั้มภาพ