ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.

ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 65

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ. 2565

ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 12:13 น.

แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจฯ

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทั้ง 3 สมาคม (สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3) ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 15:57 น.

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและเงินให้กู้

อาศัยอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 15:00 น.

มาตรการช่วยเหลือ โควิด-19 (รอบห้า)

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 18:07 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ ต่างๆ ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 56 ประจำปี 2565 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 14:00 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2564

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 14:27 น.

แจ้งการนำเงินรอตรวจสอบแจ้งให้สมาชิกทราบในเว็บไซต์สหกรณ์

ด้วย ฝ่ายการเงินและเงินฝาก ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน เลขที่บัญชี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:38 น.

ธกส. รักคุณ คุ้มครองอุบัติเหตุ

ธกส.รักคุณ กรมธรรม์ คุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร อายุ 5-70 ปีบริบูรณ์ รับชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาลวันละ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ต.ค. 2564 เวลา 13:40 น.

ชะลอการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมปี 2557-2561

ตามที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้แจ้งการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่ายสะสมในรอบปี ...

อัลบั้มภาพ