1870 1730 1121 1930 1208 1328 1864 1267 1428 1086 1385 1266 1410 1180 1862 1576 1842 1068 1847 1126 1897 1997 1830 1434 1052 1844 1688 1776 1642 1952 1711 1235 1833 1515 1302 1735 1095 1960 1996 1182 1915 1484 1136 1701 1216 1281 1179 1479 1821 1692 1636 1322 1157 1656 1676 1200 1865 1193 1945 1779 1546 1088 1578 1737 1562 1520 1855 1930 1124 1165 1424 1391 1050 1289 1479 1156 1129 1750 1812 1104 1916 1571 1467 1783 1086 1392 1314 1799 1367 1359 1157 1871 1760 1995 1107 1944 1724 1793 1015 ข่าวใหม่

ข่าวใหม่

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:32 น.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนวิจัย ปี 2566

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 26 ก.ค. 2566 เวลา 17:44 น.

ประกาศการให้เงินกู้โครงการเงินกู้ฉุกเฉินแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 66

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้มีเงินคงเหลือ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 14:56 น.

การรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน ส.พ.ส.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.ค. 2566 เวลา 18:18 น.

ประกาศสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ.2565

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการสิ้นสุดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 06 ก.ค. 2566 เวลา 18:15 น.

ประกาศสิ้นสุดเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ ตามโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 05 ก.ค. 2566 เวลา 18:37 น.

แจ้งชี้แจงข่าวลือสหกรณ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกๆ ท่าน ตามที่ได้มีข่าวลือของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 13:57 น.

การหักเงินนำส่งสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เรียกเก็บเงินงวดชำระหนี้-หุ้นจากสมาชิก ดังนี้ 1. สมาชิกสังกัดข้าราชการบำนาญ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 09:26 น.

แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนมิถุนายน ปี 2566

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประกาศแจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ ในเดือน มิถุนายน 2566 ดังนี...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:35 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 66

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:42 น.

แจ้งหักเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” รายปี

ตามที่ท่านได้ทําประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)และ/หรือ ...

อัลบั้มภาพ