บริการเงินฝาก

บริการเงินฝาก


เงินฝากออมทรัพย์
     เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท การฝากเงินจะฝากเมื่อใดก็ได้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี การถอนเงินจะถอนเมื่อใด จำนวนเท่าไรก็ได้ แต่ต้องเหลือเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
 
เงินฝากออมทรัพย์ ATM
     เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาทการเงินฝากจะฝากเมื่อใด คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีทุกวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี การถอนเงินจะถอนได้เฉพาะ ณ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด เท่านั้น ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมงส่วนการฝากจะฝากได้เฉพาะ ณ สำนักงานสหกรณ์เท่านั้นการถอนเงินจะถอนได้ในวันถัดไปของวันที่ฝาก จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องเหลือเงิน ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 
 
ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM
              1.  เปิดบัญชีีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภท ATM
              2.  การถอนเงินฝากจากตู้ ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

              ขั้นตอนการกดเงิน มีดังนี้ 
              1.  กดรหัสบัตร ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ที่มีอยู่เดิม)
              2.  กด บริการอื่น ๆ 
              3.  กด บริการอื่น ๆ 
              4.  กด สหกรณ์ออมทรัพย์ 
              5.  กด สอบถามเงินฝาก
              6.  กด ถ้าต้องการ 
              7.  กลับไปเริ่มต้น กด บริการอื่น ๆ
              8.  กด บริการอื่น ๆ
              9.  กด สหกรณ์ออมทรัพย์ 
            10.  กด รับเงินฝาก 
            11.  โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการ XXXXXXX ถูกต้อง
            12.  รอสลิป แล้วกด ต้องการ แล้วกดเงินตามปกติเหมือนกด ATM จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
     เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเพิ่มขึ้นผ่านทางสหกรณ์ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 น.-15.00 น. หรือยินยอมให้หัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้รายเดือนต้นสังกัดในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (แต่ละครั้งในการฝากเงิน) โดยมีเงื่อนไขการถอนคือ 2 ไตรมาส ถอนได้ 1 ครั้ง หากผู้ฝากเงินถอนเกินตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด ต้องเสียค่าปรับครั้งละ 1% ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300 บาท สหกรณ์ฯ จะคำนวณดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 30พฤศจิกายน ของทุกปี 
 

การฝาก - ถอน ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
       1.  การบริการรับฝาก - ถอนเงินแก่สมาชิกทุกวันทำการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. โดยมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี, การฝาก และการถอนเงินแต่ละประเภทบัญชี
       2.  โดยวิธีการโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ และนำสำเนาใบโอนเงินมาทำรายการในวันเดียวกันหรือจะส่งโทรสาร(Fax)ให้แก่ สหกรณ์ฯ ที่หมายเลข 0-5353-4916 ต่อ 26
ก่อนเวลา 15.00 น. ก่อนส่งโทรสารให้แจ้งความประสงค์โดยการเขียนในสำเนาใบโอนเงินว่าเงินที่โอนต้องการทำอะไร ให้ใครและโทรศัพท์ตรวจสอบการส่งโทรสารที่หมายเลข 0-5353-4916 ต่อ 14
 
การฝากโดยวิธีการหักเงิน ณ ที่จ่าย
       จะต้องทำหนังสือยินยอมยื่นต่อสหกรณ์ และสหกรณ์จะได้ดำเนินการนำเงินเข้าบัญชีคู่ฝากของสมาชิก สมาชิกจะต้องนำสมุดคู่ฝากมาให้สหกรณ์ลงรายการให้เป็นปัจจุบัน
 
กรณีสมุดคู่ฝากหาย
       ให้สมาชิกแจ้งความ ณ สถานีตำรวจ ณ ท้องที่เกิดเหตุ แล้วนำสำเนาหลักฐานการบันทึกคดีมายื่นความจำนงขอออก
สมุดคู่ฝากใหม่ ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดยสหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝากใหม่ เล่มละ 20 บาท