ข่าวกิจกรรม

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 01 ก.ค. 2567 เวลา 16:24 น.

ปิดปรับปรุงระบบ

แจ้งไม่สามารถใช้งานระบบแอปพลิเคชั่นชั่วคราว เนื่องจากสหกรณ์ฯ จะดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 11:09 น.

แจ้งเบอร์โทรสำนักงานสหกรณ์ฯขัดข้อง

*****แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ทุกท่าน ขณะนี้เบอร์ติดต่อ เบอร์โทรสำนักงานเกิดเหตุขัดข้อง ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 28 พ.ค. 2567 เวลา 17:11 น.

ประกาศโครงการสหกรณ์ออมดีมีสุข

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 09:41 น.

สฌ.ลพ.2 แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2567

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 หมวด 4 ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 25 เม.ย. 2567 เวลา 13:23 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 67

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2566 คณะกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางอรนิชา วงศาสัก -  วันที่ 11 เม.ย. 2567 เวลา 09:32 น.

ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 20 ก.พ. 2567 เวลา 15:35 น.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง แจ้งสมาชิกระมัดระวังมิจฉาชีพ ประจำปี 2567

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีบุคคลแอบอ้างตัว เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ม.ค. 2567 เวลา 16:00 น.

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา คณะทำงาน ผู้ประสานงาน ปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอแจ้ง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 25 ม.ค. 2567 เวลา 14:58 น.

โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียนออมทรัพย์วันละบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมในโรงเรียนออมทรัพย์วันละบาทโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย กัญญารัตน์ เกิดผล -  วันที่ 08 ม.ค. 2567 เวลา 10:04 น.

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ ...

อัลบั้มภาพ