ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:25 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:22 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 18:33 น.

ขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติเป็นหลักการในการขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 14:16 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 14:38 น.

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ต.ค. 2565 เวลา 21:56 น.

ประกาศสถานที่สรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57

เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่สังกัดหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ปี 2566 ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 03 ต.ค. 2565 เวลา 16:24 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 09:11 น.

ประกาศการสรรหากรรมการ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด พ.ศ. 2558 ข้อ 77 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 16:47 น.

สฌ.ลพ.3 เปิดรับสมัครสมาชิก ค่าสมัคร 600 บาท

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ ...

อัลบั้มภาพ