ข่าวกิจกรรม

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:25 น.

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี 66

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 16 พ.ค. 2566 เวลา 18:48 น.

ประกาศเรื่องขยายโครงการเดือนแห่งการออม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการระดมทุนภายใน ซึ่งได้แก่การระดมหุ้นและเงินฝาก ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 13:05 น.

โครงการเดือนแห่งการออม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้จัดทำโครงการเดือนแห่งการออมขึ้นเพื่อปลูกฝังให้สมาชิก มีนิสัยรักการออมและมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 10 มี.ค. 2566 เวลา 14:42 น.

ประกาศรับสมัครสมาชิก สฌ.ลพ.3

ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 3 (สฌ.ลพ.3) ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมา...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 18 ม.ค. 2566 เวลา 11:11 น.

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ปี 65-66

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สมาคม สฌ.ลพ. / สฌ.ลพ.2 ประจำปี 2565-2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:25 น.

วันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ด้วยนโยบายของประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 ปี 2566 ให้กำหนดวันประชุม ประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 12 ม.ค. 2566 เวลา 11:22 น.

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 28 ธ.ค. 2565 เวลา 18:33 น.

ขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ

สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติเป็นหลักการในการขยายพื้นที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 14:16 น.

แจ้งปิดบัญชีสิ้นปีสหกรณ์ ปี 2565

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ -  วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 14:38 น.

ประกาศผลการสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ปี 2566

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ...

อัลบั้มภาพ