ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมสร้างใหม่ภายใน

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 มิ.ย. 2566 เวลา 15:16 น.
 648
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมสร้างใหม่ภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  จำนวน  4  โครงการ  ประกอบด้วย
     1.โครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสาร
     2.โครงการปรับปรุงบ้านเก่า
     3.โครงการสร้างห้องส้วม
     4.โครงการสร้างโรงจอดรถ สร้างรั้วด้านหน้าและด้านถนนสันเหมือง พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน
     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  (ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ โดยให้ยื่นเสนอราคาได้ไม่เกินรายละ 2 โครงการ
     กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  29 มิถุนายน
พ.ศ. 2566   ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ระหว่างเวลา  09.00  น. ถึงเวลา 12.00 น.  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่  เวลา  13.00 น.   
     ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.00 บาทรวม  4 โครงการ  ได้ที่ฝ่ายธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ระหว่างวันที่ 26 – 28  มิถุนายน พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5351-1652-3,  0-5351-0442   ต่อ 13 ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ฯ