ข่าวประกวดราคา

การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:08 น.
 3251
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดให้มีการประกวดราคาการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54/2563 ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดราคาดังกล่าว ตามรายละเอียดในประกาศแนบท้าย กำหนดยื่นแบบใบประกวดราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 09.00 –11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และกำหนดเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
     **** รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย