1763 1651 1647 1833 1793 1634 1565 1227 1995 1547 1893 1640 1096 1671 1771 1411 1588 1112 1275 1772 1732 1139 1183 1766 1293 1980 1631 1052 1992 1755 1617 1297 1227 1439 1354 1570 1617 1382 1076 1979 1461 1556 1578 1819 1332 1333 1740 1154 1038 1469 1804 1478 1749 1220 1007 1195 1156 1560 1361 1304 1953 1642 1267 1660 1389 1698 1167 1613 1035 1742 1031 1512 1688 1923 1450 1742 1865 1095 1179 1437 1884 1761 1310 1968 1205 1388 1646 1425 1972 1383 1575 1826 1507 1572 1676 1254 1143 1612 1388 การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

ข่าวประกวดราคา

การประกวดราคาการประกันภัย ปี 2563

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 15:08 น.
 3670
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จัดให้มีการประกวดราคาการประกันภัย / ประกันชีวิต /ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54/2563 ตำมมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดราคาดังกล่าว ตามรายละเอียดในประกาศแนบท้าย กำหนดยื่นแบบใบประกวดราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ระหว่างเวลา 09.00 –11.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และกำหนดเปิดซองพิจารณาในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
     **** รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย