ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สส.ชสอ.ประกาศรับสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 13:10 น.
 255
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ 35/2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีพิเศษ (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี)
     ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ชุดที่ 6 คราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. กรณีพิเศษ สำหรับผุ้ที่อายุไม่เกิน 60 ปี 
     ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามบังคับ สส.ชสอ. หมวด 4 ข้อ 9 วรรคสอง คณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ.พิจารณาเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นคุณสมบัติในข้อ 9.1 (5) และข้อ 9.2(8) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
      
    **รายละเอียดตามเอกสารแนบ