ข่าวใหม่

โครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินฯ พ.ศ. 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:00 น.
 695
     ด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา   (Covid – 19)   ที่ได้แพร่กระจายไปหลายพื้นที่ของจังหวัด  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน   ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ต้องมีภาระในการดำรงชีวิต การชำระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีอยู่ในระบบสหกรณ์ และนอกระบบสหกรณ์ ทำให้รายได้ประจำไม่พอกับการดำรงชีวิตประจำวัน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  จึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ขึ้นด้วยในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา   (Covid – 19)   ที่ได้แพร่กระจายไปหลายพื้นที่ของจังหวัด  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน   ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ต้องมีภาระในการดำรงชีวิต การชำระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีอยู่ในระบบสหกรณ์ และนอกระบบสหกรณ์ ทำให้รายได้ประจำไม่พอกับการดำรงชีวิตประจำวัน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก  และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  จึงได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น

     รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย