ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

แจ้งให้ส่งผลตรวจโควิด-19 ก่อนประชุมใหญ่สมาคม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 16:42 น.
 533
     เรียน ผู้แทนสมาชิก สฌ.ลพ / สฌ.ลพ.2 / สฌ.ลพ.3 ทุกท่าน
     กำหนดการประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 นี้ สมาคมฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทำการตรวจ ATK ระหว่างวันที่ 23 –24 มีนาคม 2565 พร้อมส่งผลการตรวจทางไลน์กลุ่ม หรือไลน์กรรมการประจำอำเภอของท่านภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เพื่อสมาคมจะได้รวบรวมประกอบคำขออนุญาตจัดการประชุมภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 กรณีที่ตรวจ ATK จากสถานที่ออกใบรับรองได้ ให้ส่งใบแสดงผลการตรวจฉบับจริงในวันประชุมการตรวจ ATK สามารถตรวจที่สถานีอนามัย หรือสถานที่รับตรวจ ATK ที่ออกใบรับรองให้ หรือทำการตรวจเองได้ โดยชุดตรวจ ATK ให้เขียนชื่อ-ชื่อสกุล วันที่ตรวจ เวลาที่ตรวจ พร้อมถ่ายรูปพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง ตามตัวอย่าง ดังแนบ