ข่าวใหม่

ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 65

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 08:47 น.
 490
          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัดเรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2565 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.  2561  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  56  ในคราวประชุมครั้งที่  6/2565  เมื่อวันที่ 25  เดือน เมษายน พ.ศ.  2565  ได้กำหนดจำนวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2565  ไว้ดังต่อไปนี้
          ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2565  ดังนี้
                    1.1 ให้ทุนแต่ระดับ  จำนวน  8  ระดับ  คือ
                         1.1.1  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด
                         1.1.2  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3
                         1.1.3  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6
                         1.1.4  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
                         1.1.5  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
                         1.1.6  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. 2
                         1.1.7  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. 2
                         1.1.8  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย

          การยื่นคำขอรับทุนการศึกษาของบุตร ให้ยื่นระหว่างวันที่ 17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2565   หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
          รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบ