ข่าวใหม่

แจ้งทำการวันเสาร์เดือนพฤษภาคม 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 พ.ค. 2565 เวลา 11:04 น.
 185
      ด้วยมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ปี 2564 ให้กำหนดวันประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการดำเนินการโดยใช้หลักการเป็นวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน และให้เปิดทำการปกตโดยให้หยุดทำการในวันจันทร์ถัดไปของทุกเดือน นั้น เพื่อให้การจัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการ
      ประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันหยุดทำการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2565 ไว้ดังนี้ เดือน พฤษภาคม 2565 เปิดทำการวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 และปิดทำการ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565