ข่าวใหม่

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย สมาชิก ปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 17:37 น.
 229
            อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก พ.ศ.  2559   คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  65   ในคราวประชุมครั้งที่  9/2565  เมื่อวันที่ 21  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565   ได้กำหนดจำนวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี  2565   ไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ  1.  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ประจำปี  2565  ดังนี้
                    1.1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วันที่ขอยื่นรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ
                    1.2  ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
                    1.3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู
                    1.4  ต้องมีคำรับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด
          ข้อ  2.  การขอรับทุน
                    2.1.ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาเป็นผู้ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาต่อหน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด
                    2.2  ต้องใช้แบบฟอร์มการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด     โดยกรอกข้อความต่าง ๆ พร้อมแนบเอกสารที่ถูกต้องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
                    2.3  การยื่นคำขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565
       ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย