ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 17:58 น.
 164
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่  9/2565 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2565  และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
         1. ดูแลรับผิดชอบ จัดการ ระบบ IT งานระบบ Server, Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ รวมทั้งให้คำแนะนำให้แก่ผู้ใช้
         2. ปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ รวมทั้งจัดเก็บสำรองข้อมูลของสหกรณ์ทั้งหมด
         3. ดูแล ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
         4. สามารถตัดต่อ/ผลิตสื่อ VDO,VTR ได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งและเสียงประกอบ
         5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
     การรับสมัคร
         1. ผู้สนใจประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เลขที่ 103/1 ถนนพระคงฤาษี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันที่ประกาศ เป็นต้นไป
         2. ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท  ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ในวันทำการของสหกรณ์ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด เงินค่าธรรมเนียมนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
         3. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครให้เรียบร้อย
          ***รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย