ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

ขอความร่วมมือเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย (เงินติดหลัง)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 17:33 น.
 346
     ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ได้ชี้แจงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ไม่พอจ่าย (เงินติดหลัง) สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างปี 2557-2561 นั้น สมาคมได้นำเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงและเงินสวัสดิการสมาชิกมาสำรองจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในขณะนั้น ต่อมาอัตราการเสียชีวิตของสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการสำรองจ่าย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
     ดังนั้นทางสมาคมจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านดำเนินการชำระเงินดังกล่าวที่ศูนย์ประสานงานฯ สสอค. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5351-1653 ต่อ 41