1590 1219 1216 1780 1799 1299 1340 1660 1977 1913 1221 1514 1844 1348 1449 1701 1461 1322 1234 1323 1655 1482 1254 1938 1845 1854 1089 1536 1178 1592 1364 1668 1213 1503 1092 1480 1449 1743 1103 1934 1530 1013 1155 1552 1432 1962 1438 1622 1620 1098 1952 1459 1541 1103 1882 1593 1826 1030 1156 1313 1727 1385 1905 1816 1132 1235 1493 1484 1896 1680 1626 1188 1880 1431 1801 1625 1019 1692 1017 1448 1422 1234 1378 1951 1306 1051 1904 1382 1458 1820 1558 1787 1455 1501 1987 1622 1633 1324 1574 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา

ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 14:04 น.
 265
        ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2565  โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม – 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 นั้น
 
        บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการ  ได้ทำการพิจารณาตัดสินทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี  2565  มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท  จำนวน 6 ทุน ๆ ละ  3,500.00 บาท  เป็นเงิน   21,000.00  บาท  ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก  จำนวน 1  ทุน ๆ ละ 4,000.00  บาท  เป็นเงิน  4,000.00 บาท 
         รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ