ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 14:04 น.
 218
        ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2565  โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม – 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 นั้น
 
        บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการ  ได้ทำการพิจารณาตัดสินทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี  2565  มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท  จำนวน 6 ทุน ๆ ละ  3,500.00 บาท  เป็นเงิน   21,000.00  บาท  ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก  จำนวน 1  ทุน ๆ ละ 4,000.00  บาท  เป็นเงิน  4,000.00 บาท 
         รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ