ข่าวใหม่

สฌ.ลพ. แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า(เพิ่มเติม) ปี 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 ต.ค. 2565 เวลา 16:53 น.
 349
        ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องชำระเงิน ดังนี้ ต้องชำระเงินค่าสมัคร ให้สมาคม จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อสมาคมรับสมัครผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้แก่สมาคมภายในเดือนมกราคมของทุกปี ดังนี้
 1. เงินค่าบำรุงปีละ  50  บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)
 2. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน)
 3. การชำระเงินค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สมาชิกยินยอมให้สมาคมหักจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตามจำนวนที่สมาคมกำหนด

  ข้อ 16 เมื่อสมาชิกของสมาคม ถึงแก่ความตายสมาคมจะนำเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตาม  ข้อ 15 (2) มาจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวผู้ตายรายละ 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
              กรณีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2) หมดลง สมาคมสามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกได้อย่างน้อยครั้งละ 5 ราย จนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี
                          จำนวนสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย ศพละ 50 บาท จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 1,850 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย บัดนี้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายตัวของสมาชิกสมาคมคงเหลือรายละ 200 บาท สมาคมฯ จะต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวเพิ่มเติม ตามข้อบังคับ ข้อ 15(2) จำนวน 5 ราย  เป็นเงิน 250 บาท
   
                          ทางสมาคมฯ จะขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวจากท่านสมาชิกโดยหัก ณ ที่จ่ายหรือ   หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (ตามการชำระเงินของสมาชิกแต่ละท่าน) จำนวนเงิน 250 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ไปจนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี   หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. (053) 511652-3, 510442 ต่อ 18