ข่าวใหม่

โครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ก.พ. 2566 เวลา 17:29 น.
 849
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ   การครองชีพ
ในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพประจำวัน  ภาวการณ์ดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกที่ต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมาก  เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพดูแลสุขภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  พร้อมที่จะดูแลสร้างโอกาสในการดำรงชีพด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ จึงเปิดบริการสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อสุขภาพ   พ.ศ. 2566 ตามสิทธิ์  โดยให้สมาชิกท่านใดที่สนใจยื่นคำขอกู้ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่   31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566   ( 2 เดือน) ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้   เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2566   โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบ