ข่าวใหม่

แจ้งหักเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” รายปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:42 น.
 188
         ตามที่ท่านได้ทําประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครั้งเมื่อท่านได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด โดยท่านได้ทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไว้ ตามกรมธรรม์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กรมธรรม์ ปีต่อปีนั้น
        ในปี 2566 สหกรณ์ฯ ได้ทําประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)ในอัตราเบี้ยประกัน 745 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี และบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 750 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี สหกรณ์ฯจึงขอเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันสินเชื่อของท่าน จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของท่าน ในเดือนเมษายน 2566 หากสหกรณ์ฯ หักเงินท่านไม่ได้ครบตามจํานวนที่ทําประกัน ขอให้ท่านนําเงินสดมาชําระเพิ่มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ท่านได้สิทธิในการคุ้มครองต่อเนื่องของการทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
       *** สหกรณ์ฯ มีหนังสือแจ้งยอดเรียกไปยังสมาชิกเป็นรายบุคคล หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่องานประกันความเสี่ยง โทร 0-5351-1653 ต่อ 32 หรือ ฝ่ายธุรการ ต่อ 35