1979 1551 1805 1884 1693 1592 1660 1637 1428 1252 1386 1556 1199 1659 1426 1329 1977 1314 1700 1063 1322 1572 1037 1768 1117 1719 1225 1865 1091 1669 1647 1923 1879 1405 1434 1971 1123 1739 1752 1626 1526 1373 1620 1176 1761 1229 1843 1030 1389 1299 1904 1580 1812 1187 1825 1433 1158 1101 1043 1490 1122 1210 1872 1686 1676 1084 1254 1607 1982 1629 1609 1157 1868 1546 1536 1715 1756 1624 1165 1889 1294 1422 1636 1614 1825 1424 1305 1200 1841 1084 1782 1035 1724 1165 1970 1731 1026 1813 1182 แจ้งหักเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” รายปี

ข่าวใหม่

แจ้งหักเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” รายปี

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:42 น.
 331
         ตามที่ท่านได้ทําประกันชีวิตกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” กับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)และ/หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ครั้งเมื่อท่านได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด โดยท่านได้ทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อไว้ ตามกรมธรรม์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กรมธรรม์ ปีต่อปีนั้น
        ในปี 2566 สหกรณ์ฯ ได้ทําประกันกลุ่มคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด(มหาชน)ในอัตราเบี้ยประกัน 745 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี และบริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในอัตราเบี้ยประกัน 750 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท ต่อปี สหกรณ์ฯจึงขอเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันสินเชื่อของท่าน จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของท่าน ในเดือนเมษายน 2566 หากสหกรณ์ฯ หักเงินท่านไม่ได้ครบตามจํานวนที่ทําประกัน ขอให้ท่านนําเงินสดมาชําระเพิ่มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ท่านได้สิทธิในการคุ้มครองต่อเนื่องของการทําประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
       *** สหกรณ์ฯ มีหนังสือแจ้งยอดเรียกไปยังสมาชิกเป็นรายบุคคล หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สินเชื่องานประกันความเสี่ยง โทร 0-5351-1653 ต่อ 32 หรือ ฝ่ายธุรการ ต่อ 35