1477 1489 1435 1576 1839 1019 1296 1874 1562 1202 1697 1744 1939 1721 1237 1512 1668 1838 1317 1842 1138 1658 1339 1697 1386 1955 1245 1437 1589 1141 1052 1540 1655 1823 1791 1128 1525 1365 1317 1766 1960 1786 1418 1389 1381 1834 1184 1154 1751 1812 1641 1471 1726 1031 1898 1746 1516 1062 1754 1941 1983 1569 1147 1004 1700 1440 1756 1507 1748 1523 1334 1503 1800 1785 1017 1688 1500 1165 1980 1546 1987 1019 1897 1222 1064 1288 1014 1250 1356 1367 1761 1373 1312 1909 1708 1971 1440 1436 1517 ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 66

ข่าวใหม่

ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรและทุนวิจัยสมาชิก ปี 66

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 พ.ค. 2566 เวลา 10:35 น.
 368
      อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.  2565  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  57  ในคราวประชุมครั้งที่  7/2566  เมื่อวันที่ 20  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2566  ได้กำหนดจำนวนและเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ประจำปี  2566 และได้กำหนดจำนวนทุนและเงื่อนไขการให้สนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ประจำปี  2566   ไว้ดังต่อไปนี้ ไว้ดังต่อไปนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด  ประจำปี  2566  ดังนี้
     ให้ทุนแต่ระดับ  จำนวน  8  ระดับ  คือ
          1  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นอนุบาลสูงสุด
          2  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3
          3  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6
          4  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
          5  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
          6  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวช. 3
          7  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับ  ปวส. 2
          8  บุตรสมาชิกที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีสุดท้าย

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของสมาชิกที่จะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ  ประจำปี  2566  ดังนี้
          1  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ไม่น้อยกว่า  2 ปี  ณ  วันที่ขอยื่นรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์  การศึกษาอิสระ
          2  ในปีที่ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา ต้องผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัยและมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาในระดับดังกล่าว ตามรูปแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
          3  ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรครู
          4  ต้องมีคำรับรองหรือการขออนุญาตการศึกษาต่อจากหน่วยงานหรือหัวหน้าสถานศึกษาต้นสังกัด

การยื่นคำขอรับทุนา ให้ยื่นระหว่างวันที่ 22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2566