ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกและสนับสนุนวิจัย ปี 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:32 น.
 743
          ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่องการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด ประจำปี 2566 2566 และ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ได้ทำการพิจารณาตัดสินทุนสนับสนุนงานวิจัยการศึกษา วิทยานิพนธ์, การศึกษาอิสระระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี 2566 มีผู้ได้รับทุนสนับสนุนระดับปริญญาโท  จำนวน 1 ทุน ๆ ละ  3,500.00 บาท  เป็นเงิน 3,500.00 บาท ทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก  จำนวน 2  ทุน ๆ ละ 4,000.00 บาท  เป็นเงิน 8,000.00 บาท  
          และได้ทำการพิจารณาตัดสินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งในปี 2566 มีผู้ได้รับทุนจำนวน 402 ทุน เป็นเงิน 708,000.00 บาท 
          จึงประกาศมาเพื่อทราบ และในการมอบทุนสหกรณ์ฯ จะโอนเงินทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ให้กับสมาชิก ในวันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2566  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยให้สอบถามได้ที่กรรมการประจำหน่วย  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน  จำกัด ได้ที่โทรศัพท์  0-5351-1652,  0-5351-1653,  0-5351-0442 ต่อ 13 , 35

           รายละเอียดตามประกาศแนบ