ข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สฌ.ลพ.2แจ้งการหักเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาชิกสมาคมปี 2567

โดย นางอรนิชา วงศาสัก
 วันที่ 16 พ.ค. 2567 เวลา 09:20 น.
 315

          ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 หมวด 4 ข้อ 15 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมต้องชำระเงิน ค่าบำรุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าให้แก่สมาคมภายในเดือนมกราคมของทุกปี ดังนี้

          กรณีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตามข้อ 15 (2) หมดลง สมาคมสามารถเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกได้อย่างน้อยครั้งละ 5 ราย จนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี
          จำนวนสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567  มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ศพละ 50 บาท จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นเงิน 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) บัดนี้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายตัวของสมาชิกสมาคมคงเหลือรายละ 450 บาท  สมาคมฯจะต้องดำเนินการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวเพิ่มเติม ตามข้อบังคับ ข้อ 15(2) จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 250 บาท
 
          ทางสมาคมฯ จะขอเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าดังกล่าวจากท่านสมาชิกโดยหัก ณ ที่จ่ายหรือหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือหักจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (ตามการชำระเงินของสมาชิกแต่ละท่าน) จำนวนเงิน 250 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ไปจนกว่าจะถึงกำหนดเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ โทร. (053) 511652-3, 510442 ต่อ 18